Land van Cuijk

Van de bestuurstafel

 

Beste Groei en bloei leden,

 

Hierbij willen wij u informeren over de stand van zaken waarover u waarschijnlijk al van verschillende zijden bericht hebt ontvangen en wat tot onnodige verwarring heeft geleid.

Groei en Bloei heeft ongeveer 27.000 leden verdeeld over 130 afdelingen en deze zijn weer ingedeeld bij ca 15 rayons.

Onze afdeling behoort bij het rayon Oost Noord Brabant (ONB). Bijna 4 jaar geleden is de organisatorische structuur binnen de Vereniging KMTP Groei&Bloei gewijzigd. Initiatief hiervoor lag bij het Landelijk Bestuur en Bureau. Dit is vervolgens besproken in de Rayonraad en goedgekeurd in de Algemene vergadering. Antoinette Knoet-Michels (afdeling Deurne) en Will Roeffen (afdeling Land van Cuijk en Limburg Noord) zitten namens het Rayon ONB in de ledenraad.
 

Bevoegdheden van de Ledenraad (LR)
 

In plaats van de Rayonraad voert de Ledenraad statutair/reglementair overleg met het Landelijk Bestuur (LB) over het te voeren beleid, de begroting en de jaarrekening. De Ledenraad stelt dus het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening vast en mag deze wijzigen. De Ledenraad stelt ook de benoeming vast van de leden van het landelijk Bestuur en mag volgens de statuten bestuursleden ontslaan.

Op 1 december 2022 werd in de ledenraad de begroting 2023 behandeld. In deze begroting was voor Gardenista een tekort van 25.000 euro opgenomen zonder enige financiële onderbouwing voor dit bedrag. De financiële commissie van de Ledenraad heeft naar de onderbouwing van dit bedrag gevraagd maar deze informatie wilde het LB in opdracht van de voorzitter niet “met de LR delen”. Met voorgaande overwegingen en de constatering dat het vermogen van de Vereniging in de afgelopen 3 jaar met bijna 1/2 was gedaald, was de Ledenraad van mening dat Gardenista 2023 een te groot financieel risico is geworden voor de Vereniging. Niet onvermeld mag hier blijven dat G&B een teruglopend ledenbestand heeft. Aan de inkomstenkant is dat ledenaantal belangrijk. Het ledenaantal zal dit jaar dalen van 27.150 naar verwachting 25.000 per 1 januari 2023. Met de huidige slechte economische vooruitzichten zal de Vereniging voorlopig rekening moeten houden met een dalend ledenaantal. Met dit in het vooruitzicht werd de begroting zonder het onderdeel Gardenista 2023 goedgekeurd. Dit houdt dus in dat in 2023 geen Gardenista georganiseerd kan worden.

De afgelopen twee jaar zijn een drietal bestuursleden uit het bestuur gestapt. Bij hun vertrek en de weigering om hierover nadere informatie aan de Ledenraad te verstrekken is de bestuursstijl van de voorzitter onderwerp van zorg geworden voor de Ledenraad. Voeg daarbij het feit dat een nieuw meerjarig beleidsplan niet aan de eisen die daar aan gesteld mogen worden voldoet. De behoefte aan een nieuwe koers en de zorg over de bestuursstijl heeft ertoe geleid dat de voorzitter per 6 december 2022 zijn terugtreding bekend heeft gemaakt. Met het aflopen van de zittingstermijnen van nog twee bestuursleden zal er op korte termijn worden gezocht naar nieuwe bestuursleden en een voorzitter.